Artistiek Pedagogisch Project

De Stedelijke Academie voor Muziek en Woord profileert zich als een onderwijsinstelling die kwalitatief  hoogstaand artistiek onderwijs wil aanbieden. Vanuit een professionele gedrevenheid wordt er les gegeven aan leerlingen die een grote belangstelling aan de dag leggen voor kunst en cultuur en die zich daarvoor met enthousiasme willen inzetten. De motivatie voor deze inzet moet zich bij onze leerlingen uiten in de behoefte om te ontdekken en  om zich uit te drukken. Van daaruit wordt gewerkt aan creatieve ontwikkeling en persoonlijkheidsontplooiing.

De Academie bestrijkt 2 kunstvormen: muziek en woordkunst.

De Academie wil niet alleen kindvriendelijk onderwijs, gesteund op technische vaardigheden en vakmanschap, verschaffen. Wij willen tegelijk jongeren opvoeden tot cultuurminnende, sociaal voelende mensen en tot creatieve individuen met een kritische instelling. Volwassenen worden eveneens begeleid bij hun streven naar culturele verrijking.

De Academie biedt aan leerlingen in de eerste plaats een positieve en stimulerende sfeer. De vertrouwensband met de leerlingen en de menselijke warme omgang zijn prioriteiten. De aandacht voor elk individu en een persoonlijke aanpak zijn uiterst belangrijk. Wij geven ruimte aan en hebben respect voor de individuele keuze van de leerling betreffende zijn studiecurriculum. Voor zover de bij decreet vastgelegde structuur en het minimum leerplan dit toelaten wordt de grootst mogelijke differentiatie nagestreefd.

De door het ministerie vooropgestelde leerprogramma's zijn een leidraad, de doelstellingen worden niet dogmatisch vastgelegd. De techniek is een middel tot vrij functioneren, waarbij de methodiek leerling-gericht is en waarbij de leraar de leerlingen begeleidt. Naast vaardigheden aanleren en kennis doorgeven willen wij persoonlijkheidsvormend werken en leggen wij de nadruk op openheid, kritische zin, creativiteit, sociale vaardigheid, respect en zelfstandigheid.

Ons onderwijs kent respect voor traditie en streeft naar vernieuwing: de rijkdom van de culturele overlevering moet verbonden zijn met een alertheid voor het nieuwe en een zin voor verkenning. De opleiding aan onze Academie wordt gegeven met kennis van en met respect voor de historische verworvenheden. Wij willen ook vernieuwend en grensverleggend omgaan met de leerling en met de maatschappelijke evolutie. Maar ook vernieuwing mag nooit allesoverheersend zijn. Om dit evenwicht te kunnen realiseren krijgen de leerkrachten de nodige vrijheid en wordt ieders eigenheid gerespecteerd.

Vanuit pedagogisch standpunt is interdisciplinair, complementair en projectmatig werken een ideale situatie. Elke cursus past in een breder opleidingsgeheel. Daarom willen wij streven naar een intensieve communicatie tussen de vakken, niet het minst tussen de individuele en groepscursussen.

Wij willen werk maken van de communicatie tussen leraar en ouders. Wij vragen van de ouders een alerte houding in het opvolgen van het studieproces van hun kind.

Het is noodzakelijk dat onze Academie zich integreert in het algemeen maatschappelijk beeld en ook deelneemt aan het sociaal-culturele leven van de Blankenbergse regio en daarbuiten. Dit bevordert tegelijkertijd onze eigen uitstraling. Deze doelstelling wordt gerealiseerd via allerlei activiteiten in en buiten de Academie (concerten, happenings, enz.).

De Academie wil er zijn voor iedereen met een liefde voor muziek en woord.